Kontakt

ADVENTUS, n.o., 

Sídlo a korešpondenčná adresa: Sv. Gorazda 526/8, 951 31  Močenok

IČO: 45739790

DIČ: 2023688249

Bankové spojenie: Tatra banka Šaľa

IBAN: SK04 1100 0000 0029 2988 5820

Právna forma: Nezisková organizácia

riaditel@adventus.sk

 

Riaditeľ:  ThLic. Juraj Lenický

Mobil: +421 918 510 409

Email: riaditel@adventus.sk

 

Zástupca riaditeľa: p. Erik Vörös

Mobil: +421 948 057 187

Email: zastupcariaditela@adventus.sk 

 

Domov sociálnych služieb Močenok

Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb

Adresa: Ul. Dekana Sčasného 1826/1, 951 31  Močenok

Mobil: +421 908 904 788

Email: dssmocenok@adventus.sk

sociálny pracovník: Mgr. Mária Vörösová

 

Zariadenie sociálnych služieb Vlčany, Hlavná č. 955

Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie

Adresa: Hlavná 955, 925 84  Vlčany

Mobil: +421 908 904 798

Email: zssvlcany@adventus.sk

vedúca zariadenia: Mgr. Zuzana Vörösová 

sociálny pracovník: Mgr. Jana Hegedüsová

 

Zariadenie sociálnych služieb Vlčany, Hlavná č. 97 (bývalá ZOS)

Druh sociálnej služby: špecializované zariadenie 

Adresa: Hlavná 97, 925 84  Vlčany

Mobil: +421 905 838 140

Email: zssvlcany@adventus.sk

vedúca zariadenia: Mgr. Zuzana Vörösová 

sociálny pracovník: vacant. 

Back To Top