Podmienky prijatia

 

Informácie vám poskytne riaditeľ zariadenia.

 

Občania, ktorí požiadajú o umiestnenie v našom zariadení sú prijímaní v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách na základe písomnej žiadosti.

Pre prijatie do našich zariadení je potrebné na korešpondenčnú adresu ADVENTUS, n.o., Ul. Dekana Sčasného 1826/1, 951 31  Močenok doručiť:

1) vyplnenú a podpísanú žiadosť o umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb na predpísanom tlačive, ktoré si môžete priamo stiahnuť z tejto internetovej stránky (prílohy) alebo si ju môžete vyžiadať u vedúcej zariadenia v Močenku/vo Vlčanoch. Ak si občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť, môžu ju s jeho súhlasom a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára podať rodinní príslušníci.

2) vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa na predpísanom tlačive, ktoré si môžete stiahnuť z tejto internetovej stránky (prílohy), alebo vyžiadať u vedúcej zariadenia v Močenku/vo Vlčanoch, resp. aktuálnu lekársku správu o zdravotnom stave žiadateľa. 

3) rozhodnutie o výške dôchodku zo sociálnej poisťovne.

Pri prijatí do našich zariadení je potrebné priniesť:

• osobné ošatenie podľa zoznamu – môžete si ho stiahnuť z tejto internetovej stránky (prílohy), alebo vyžiadať u vedúcej zariadenia v Močenku/vo Vlčanoch.
• hotovosť na zaplatenie prvej úhrady
• lieky aspoň na tri dni
• občiansky preukaz
• preukaz poistenca
• preukaz ZŤP (ak ho vlastní)
• rozhodnutie súdu o určení opatrovníka (ak je občan pozbavený na právne úkony)
• rozhodnutie sociálnej poisťovne o určení osobitného príjemcu (ak ho má určeného)

prílohy

Back To Top